Zrównoważony Rozwój

Idea zrównoważonego rozwoju mieści w sobie odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego, pracowników i społeczeństwa. Winniśmy być dla społeczeństwa pozytywną siłą inicjującą włączanie aspektów społecznych i ekologicznych w całokształt naszej działalności. 


Ekologia

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego jest warunkiem koniecznym funkcjonowania firmy Morpol zgodnie z postulatem zrównoważonego rozwoju. Dla nas to stały temat działań i dyskusji.

Przetwórnia w Ustce jest zaprojektowana w taki sposób i na taką skalę, aby zapewniać wysoką sprawność i wydajność operacyjną pod względem ilości jednostkowo zużywanej energii i produkowanych odpadów na jedną tonę wyrobu. Duża skala działalności firmy pozwala zagospodarować większą część każdej ryby, niż byłoby to opłacalne w mniejszych zakładach.

Innym przykładem są polistyrenowe skrzynki, w których przywożone są do zakładu ryby – są one mielone, granulowane i sprzedawane jako surowiec do produkcji tworzyw sztucznych. Zakład spełnia również wymogi ekologiczności stawiane przez wszystkich największych odbiorców naszych wyrobów.

Pozostałe zakłady Morpol wykazują podobną postawę, np. montując urządzenia zmniejszające zużycie energii i wody oraz zwiększające wskaźnik recyklingu odpadów. 


Pracownicy

Morpol uznaje swoich pracowników za istotną część swojej działalności i poczuwa się do obowiązku zapewnienia im bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania uczciwych zasad zatrudnienia.

Ponadto w głównym zakładzie w Polsce, gdzie zatrudnienie znajduje około 3 tys. osób, zorganizowano bezpłatny dojazd pracowników. Wózki na terenie zakładu są o połowę mniejsze niż w całej w branży, co ułatwia transport produktów, szczególnie pracującym na terenie zakładu kobietom.


Społeczeństwo

Zakład Morpol w Ustce jest największym pracodawcą w regionie, który nie tylko wnosi swój wkład w budowanie lokalnej gospodarki poprzez wynagrodzenia pracowników i zaopatrywanie się u miejscowych dostawców, ale również sponsoruje wiele różnych inicjatyw społecznych. Obejmują one zarówno pomoc na rzecz osób fizycznych, np. w postaci stypendiów, jak i sponsorowanie lokalnych działań, zakup sprzętu, wsparcie klubów sportowych, inicjatyw społecznych i imprez kulturalnych.